Leveringsvoorwaarden

Onze Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1. Algemene bepalingen
1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (verder te noemen: “de
Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten
en andere (rechts)handelingen van de besloten vennootschappen Mercado Medic
Nederland B.V. (gevestigd te Zeewolde, ingeschreven bij de K.v.K. onder nr.
05061347) en Mercado Medic Export B.V. (gevestigd te Nijkerk, ingeschreven bij de
K.v.K. onder nr. 39078032), welke vennootschappen ieder afzonderlijk in deze
voorwaarden worden aangeduid als “leverancier”. Onder “afnemer” wordt in deze
voorwaarden verstaan de wederpartij van leverancier bij de hiervoor bedoelde
rechtshandelingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop of levering van
zaken of diensten door leverancier.
1.2 Handelstermen, gebruikt in deze Voorwaarden, offertes, orderbevestigingen of
anderszins, moeten worden uitgelegd overeenkomstig de meest recente versie van
de Incoterms uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), in de
versie zoals van kracht bij het aangaan van de overeenkomst.
1.3 Indien een schriftelijke bepaling in een overeenkomst tussen afnemer en
leverancier strijdig is met een bepaling in deze Voorwaarden of met een toepasselijke
Incoterm, prevaleert de schriftelijke bepaling in de overeenkomst.
1.4 Wanneer deze Voorwaarden of de wet het vormvereiste van schriftelijkheid
stellen, wordt e-mail daar mede onder begrepen.
2. Overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen, offertes, en overige mededelingen van leverancier over de
zaken of diensten zijn vrijblijvend en binden leverancier dientengevolge niet.
Mondelinge afspraken, overeenkomsten en aanvullingen en wijzigingen op een
schriftelijke overeenkomst tussen partijen binden leverancier slechts indien zij
schriftelijk door leverancier zijn bevestigd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de
bestelling van afnemer en de bevestiging van leverancier, is uitsluitend de
bevestiging van leverancier bindend.
2.2 Wanneer naar het redelijk oordeel van leverancier de financiële situatie van
afnemer daartoe aanleiding geeft, is afnemer op verzoek van leverancier verplicht tot
onmiddellijke vooruitbetaling van of zekerheidstelling voor de aan leverancier op
grond van de overeenkomst verschuldigde som, waarbij leverancier in afwachting
daarvan bevoegd is de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten.
2.3 Indien leverancier als gevolg van overmacht niet tijdig kan presteren, zal de
overeengekomen termijn voor levering worden verlengd met de duur van de
overmacht. Onder “overmacht” wordt in deze Voorwaarden begrepen: iedere
tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de redelijke
controle liggen van de partij die tekortschiet. Hieronder vallen in ieder geval
tekortkomingen die het gevolg zijn van stroomuitval, storingen in
telecommunicatiediensten, cybercriminaliteit, brand, sanctiewetgeving, import- en
exportbeperkingen, stakingen, uitval van machines, en bedrijfsstoornissen bij of
tekortkomingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken toeleveranciers
en andere derden.
2.4 Afnemer is steeds gehouden tot strikte geheimhouding van alle informatie
waarvan hij in het kader van de levering van zaken of diensten door leverancier
kennis neemt en waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is.
Onder vertrouwelijke informatie valt in ieder geval - maar is niet beperkt tot - door
leverancier gehanteerde prijzen en tussen partijen gemaakte commerciële afspraken.
Afnemer zal vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor zover dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
2.5 Afnemer garandeert dat hij bij de verhandeling van de geleverde zaken in welke
vorm dan ook steeds zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en
regelgeving. Meer in het bijzonder garandeert afnemer dat hij alle exportcontrole en
sanctieregelingen van de Europese Unie en Verenigde Naties zal eerbiedigen en dat
de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn
voor enig land waarvoor conform EU of VN regelgeving voor de betreffende zaken
een sanctie van kracht is, tenzij door afnemer daarvoor van een door de VN of EU
aangewezen bevoegde instantie een ontheffing is verkregen.
3. Levering
3.1 Levering geschiedt af fabriek, “ex works” (Incoterms), tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Overeengekomen levertijden en -data zijn steeds bij benadering
en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden van de zijde van leverancier.
3.2 Indien levering niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de
overeengekomen termijn kan plaatsvinden, heeft leverancier het recht op
deelleveringen en zal afnemer leverancier alsnog een redelijke termijn voor nakoming
geven. Overschrijding van een fatale levertermijn geeft afnemer geen recht op
schadevergoeding.
3.3 Zodra de zaken ter afname voor afnemer gereed staan en leverancier dit aan
afnemer heeft medegedeeld, is afnemer verplicht de zaken direct af te nemen. Niet
nakoming van deze verplichting geeft leverancier het recht om de zaken voor
rekening en risico van afnemer op te slaan, dan wel deze opgeslagen te houden en
aan afnemer te factureren, onverminderd de overige rechten van leverancier. In
dergelijke gevallen kan betaling door afnemer niet worden geweigerd wegens nog
niet plaats gehad hebbende afname.
3.4 Voor zover afnemer een verplichting tot lossing van de zaken heeft, is hij verplicht
dit onmiddellijk te doen. Afnemer zal steeds zorgen voor deugdelijke losmiddelen en
bekwaam personeel, zodat de veiligheid van personen en goederen gewaarborgd is.
Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder lid 3 van dit artikel bepaalde van
overeenkomstige toepassing.
4. Prijzen en Betaling
4.1 De door leverancier aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige
heffingen en gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens en zijn gebaseerd op
levering af fabriek, “ex works”.
4.2 Iedere betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering netto contant
of door vooruitbetaling. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen heeft afnemer geen
recht op korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te
zijn overeengekomen. Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op
leverancier te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
4.3 De toepasselijke betalingstermijn is een fatale termijn en bij overschrijding
daarvan is afnemer direct in verzuim. In de situatie dat het faillissement of surséance
van betaling van afnemer is aangevraagd dan wel uitgesproken, is afnemer direct in
verzuim en zijn alle vorderingen op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien en zolang
afnemer niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een
overeenkomst voortvloeiende verplichting tegenover leverancier is leverancier
gerechtigd de levering van zaken op te schorten.
4.4 Bij te late betaling is afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien
leverancier in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen
dient te nemen, waaronder begrepen het sturen van een enkele aanmaning, komen
alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van afnemer, welke geacht worden
tenminste 15% te bedragen van de openstaande vordering met een minimum van
150 Euro.
5. Aansprakelijkheid en garantie
5.1 De door leverancier geleverde zaken dienen te voldoen aan de schriftelijk
overeengekomen specificaties. Behoudens schriftelijk overeengekomen
kwaliteitsnormen en andersluidende afspraken, dienen de zaken uitsluitend te
voldoen aan de eisen van EU–productwetgeving zoals toegepast in Nederland. Aan
eventuele afbeeldingen, omschrijvingen en informatie over prijs, maat, gewicht en
kwaliteiten van de zaken in prijslijsten, op websites of in andere algemene publicaties
door leverancier of derden, kan afnemer geen rechten ontlenen. Leverancier draagt er
geen verantwoordelijkheid voor dat de geleverde zaken geschikt zijn voor enig doel
waarvoor afnemer de zaken wil gebruiken, be- of verwerken, tenzij leverancier de
geschiktheid voor dat doel expliciet schriftelijk aan afnemer heeft bevestigd. Geringe,
in de branche gebruikelijke of technisch redelijkerwijs niet te vermijden afwijkingen
en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat, gewicht of afwerking leveren geen
tekortkoming op. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
5.2 Leverancier garandeert dat de zaken aan de overeenkomst beantwoorden
gedurende een periode van 12 maanden na aflevering tenzij anders is
overeengekomen. Deze garantie laat een beroep van leverancier op de overige
bepalingen van artikel 5 en op overmacht onverlet.
Van deze garantie is uitgesloten gebreken die het gevolg zijn van gebreken die
ontstaan zijn door:
- gebruik dat anders is dan wat als normaal gebruik kan worden beschouwd;
- normale slijtage;
- montage of reparatie door derden;
- het niet in achtnemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
- schade door het gebruik van niet originele onderdelen;
- een oorzaak die geen verband houdt met het product zelve.
5.3 Onmiddellijk na de levering dient de afnemer de geleverde zaken te controleren
op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Eventuele tekorten
moeten aangetekend worden op de vrachtbrief of afleverdocument. Tevens dienen
deze tekorten, alsmede eventuele andere bij aflevering zichtbare gebreken schriftelijk
bij leverancier te worden gemeld binnen tien werkdagen na aflevering. Niet zichtbare
gebreken dient afnemer schriftelijk te melden bij leverancier binnen tien werkdagen
nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.
5.4 In geval van gebreken in de geleverde zaken of diensten zijn de verplichtingen
van leverancier beperkt tot herstel, herlevering dan wel - ter keuze van leverancier -
tot creditering van het factuurbedrag betrekking hebbende op de gebrekkige zaken
of diensten.
5.5 Afnemer kan op een gebrek geen beroep meer doen indien het gebrek niet
binnen de toepasselijke garantietermijn of conform het hiervoor bepaalde bij
leverancier is gemeld. Afnemer kan zich ook niet meer beroepen op een gebrek in
een zaak indien de zaken niet conform de gebruiksinstructies of anderszins
onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld of aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld, of wanneer de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen waardoor
kwaliteitsverlies kan optreden.
5.6 Afnemer dient gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden en
leverancier in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Het indienen van
een klacht geeft afnemer geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting.
Eventuele rechtsvorderingen van afnemer dienen op straffe van verval uiterlijk één
jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.
5.7 Leverancier draagt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid
van aan afnemer verstrekte adviezen. Leverancier is daarnaast niet aansprakelijk voor
door afnemer geleden schade, als gevolg van een tekortkoming, een onrechtmatige
daad of andere rechtsgrond. In geen geval draagt leverancier aansprakelijkheid voor
indirecte schade, waaronder mede zal zijn begrepen gederfde winst en omzet,
transportkosten, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill, schadevergoedingen en
boetes verschuldigd aan derden en vertragingsschade. Leverancier is ook niet
aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van overmacht, zoals omschreven in
deze voorwaarden.
5.8 In geval beperking van aansprakelijkheid, zoals vermeld in dit artikel aan
leverancier rechtens niet toekomt, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot
het bedrag dat de verzekeraar van leverancier voor het betreffende geval uitkeert
vermeerderd met leveranciers eigen risico onder de toepasselijke verzekeringspolis.
Bij gebreke van enige uitkering door de verzekeraar, is de aansprakelijkheid van
leverancier beperkt tot het bedrag dat door leverancier voor de zaak of dienst waar
de aansprakelijkheid mee samenhangt, is ontvangen.
5.9 Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel komt mede toe
aan door de leverancier ingeschakelde werknemers, directeuren, vertegenwoordigers,
toeleveranciers en hulppersonen.
5.10 Afnemer vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding
van schade, alsmede tegen alle in verband daarmee voor leverancier voortvloeiende
kosten en schade, welke direct of indirect voortvloeien uit door leverancier aan
afnemer verkochte, geleverde of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of
adviezen.
5.11 Leverancier heeft niet de intentie om met enige bepaling in deze voorwaarden
de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor schade veroorzaakt door opzet
of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van leverancier tot aan het moment
waarop afnemer heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen als tegenprestatie
voor uit hoofde van alle met hem gesloten overeenkomsten geleverde zaken,
alsmede aan alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten. Tot dat tijdstip is afnemer gehouden de door leverancier geleverde
zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als leveranciers’
eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede
niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.
6.2. Indien afnemer enige verplichting uit dit artikel tegenover leverancier niet
nakomt, of indien er gegronde vrees bestaat dat afnemer voornoemde verplichtingen
niet na zal komen, is leverancier zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is,
gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook
mochten bevinden. De kosten hiervan zullen voor rekening van afnemer zijn.
6.3 Afnemer is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
vervreemden dan wel op de betreffende zaken een (bezitloos) pandrecht te vestigen
of anderszins te bezwaren, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan.
7. Beëindiging
7.1 Leverancier is gerechtigd iedere overeenkomst met afnemer met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat leverancier tot enige
vergoeding van welke schade dan ook gehouden is, te beëindigen, indien afnemer
surséance van betaling aanvraagt, afnemer eigen aangifte faillissement doet of indien
een verzoek tot faillietverklaring van afnemer is ingediend; dan wel indien afnemer
(als natuurlijk persoon) komt te overlijden of (als rechtspersoon of onderneming)
wordt geliquideerd of wordt ontbonden.
7.2 Verder kunnen zowel afnemer of leverancier de overeenkomst schriftelijk
ontbinden pas nadat de overmacht aan de zijde van leverancier als bedoeld in artikel
2 lid 3 meer dan drie maanden heeft geduurd, en wel uitsluitend voor dat deel van de
verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op
vergoeding van schade als gevolg van de ontbinding.
8. Geschillen
8.1 Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals als enige
bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende
lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
8.2 Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop
deze Voorwaarden van toepassing zijn die tussen partijen ontstaan, zullen uitsluitend
berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter van het arrondissement
Midden-Nederland. Leverancier blijft echter altijd bevoegd om een geschil voor te
leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn geweest.